ASISTENCIA LOCAL

Na nosa sección de ASISTENCIA LOCAL, prestamos servizos de apoio e asistencia a Concellos e demais Entidades Locais. Conscientes do aumento de volume de traballo na administración e as dificultades para cubrir as devanditas necesidades con novo persoal, BARBA ABOGADOS ASISTENCIA LOCAL, coa súa experiencia de máis de 10 anos en servizos á Administración Pública, cobre os devanditos déficits administrativos e especializouse no uso das plataformas habituais para as Entidades municipais de Galicia, como no caso da provincia da Coruña coa plataforma TEDEC en materia de xestión de expedientes. A finalidade principal é alixeirar de traballo aos servizos municipais e, en especial, á Secretaría Municipal e melloralo, dedicando o noso persoal ao seu íntegro desenvolvemento para un mellor resultado. Mediante este servizo podemos cubrir o traballo prestado por baixas laborais de carácter temporal. Levamos a bo fin o expediente que se precise e remitímolo cuberto e listo para a súa conclusión.

Damos cobertura a expedientes conflitivos de contradición Administración-Cidadán, como denuncias en materia urbanística, sexan ou non de reposición da legalidade, xestión de biomasa, camiños e vías municipais, responsabilidade patrimonial e calquera outra denuncia no ámbito local. Tramitamos, informamos e xestionamos expedientes na súa integridade.

En materia de contratación prestamos servizos de xestión, informes, realización de informes económicos de prezos, valor estimado, pregos de contratación con ou sen informe, etc, todo iso integrado no funcionamento da administración local.

Servizos de Secretaría

Todos os servizos de secretaría municipal

Tramitación de expedientes de todo tipo, de principio a fin, desde a providencia de inicio ata a execución forzosa:

Denuncias xerais

Responsabilidade patrimonial

Reposición da legalidade urbanística

Xestión de Biomasa

Procedementos PLATAFORMA TEDEC

Servizos de apoio por baixas de persoal

Procedementos de execución forzosa respecto dos ordinarios tramitados anteriormente

Calquera actuación de apoio á Secretaría Municipal

*Á secretaría brindaráselle todo tipo de asistencia. Basta a remisión de calquera asunto e recibirá os informes, actos ou trámites precisos para que só teña que proceder á súa revisión e firma, coa finalidade de facilitar ao secretario/a a súa labor.

Servizos de Contratación Pública

Inicio de procedemento

Elaboración de Memorias iniciais do órgano competente

Elaboración de Pregos de contratación: PCAP y PPT

Informes xurídicos e económicos

Elaboración de precios de licitación e a súa fundamentación con arreglo á LCSP

Valoración para Mesa de Contratación:

Criterios automáticos: acompáñase informe

Criterios de libre valoración: acompáñase informe

Búsqueda de orzamentos para adxudicacións directas ou contratacións menores

Expedientes sobre bens

Investigación de oficio para a recuperación de bens que non aparecen inventariados

Deslinde de propiedade municipal fronte a propiedade privada

Inscricións de bens municipais en Rexistros e demais organismos municipais

Valoración de bens

Calquera cuestión vinculada ao patrimonio e bens de Entidades Locais

Expedientes urbanísticos

Reposición da legalidade urbanística

Inspeccións de actuacións con informes técnicos e xurídicos

Expedientes de limpeza de parcelas

Ordes de execución

Imposición de multas coercitivas: tramitación do expediente

Informes técnicos e xurídicos en licenzas de obras: parcelación, segregación e outras

Informes en relación con calquera cuestión urbanística, planeamento, etc.

Informe e tramitación de expedientes de execución forzosa urbanística

Tramitación de procedementos sancionadores

Redacción de proxectos técnicos

Visita a lugares, fotografías xeorreferenciadas para a súa comprobación por técnico municipal

Calquera outro informe xurídico ou técnico

Todo coa finalidade de apoiar ao Secretario e ao Técnico Municipal

Organismos e outras administracións

Alegacións ante sancións ou procedementos abertos por outras administracións ou organismos (exemplo: Augas de Galicia)

Recursos ou requirimentos previos fronte a outras administracións por imposición de sancións ou outras resolucións.

Todas as cuestións relativas a autorizacións sectoriais

Todas as cuestións relativas a convenios interadministrativos.

ASISTENCIA LOCAL

Contacto:

Juan R. Barba Rodríguez

677568971

juan@barbaabogados.com

Alberto Barba Rodríguez

695381622

alberto@barbaabogados.com